Πάρκο Σερρών

Έτος: 2005
Πελάτης: Γραφείο Δοξιάδη Α.Ε.

Η μελέτη προσεγγίζει το Κεντρικό Πάρκο του Δήμου Σερρών με έναν γραμμικό σχεδιασμό που αποσκοπεί στην ενσωμάτωση αφενός λειτουργιών (αναψυκτήριο, παιδική χαρά) και αφετέρου χώρων πρασίνου.
Η κεντρική ιδέα για τη σύνθεση του χώρου που αφορά τη χρήση του πάρκου είναι η οργάνωση ενός «μωσαϊκού» δραστηριοτήτων. Τμήματα του πάρκου αφιερώνονται αποκλειστικά στη βλάστηση, και άλλα σε χώρους ανθρώπινης δραστηριότητας τα οποία και τα δύο επιδιώκεται να συσχετιστούν με τρόπο συμβατό. Κάθε επιμέρους τμήμα συνδέεται με τα γειτονικά του, επιτρέποντας τη ροή των χρηστών.
Κυρίαρχα στοιχεία της σύνθεσης αποτελούν η κεντρική πλατεία καθώς και η βασική διαδρομή που αποτελεί τμήμα έλλειψης και διασχίζει το πάρκο στο μεγαλύτερο τμήμα του. Η διαμόρφωση του ενιαίου χώρου πρασίνου γίνεται μέσω της δημιουργίας πλατειών, διαδρόμων – προσβάσεων και υποχώρων, στοιχείων με γεωμετρικές μορφές που ορίζουν τους χώρους της βλάστησης. Ο σχεδιασμός της διαμόρφωσης των χώρων πρασίνου έγινε σε σχέση με τα μεγέθη των ανοιχτών χώρων, τις προβλεπόμενες χρήσεις, το εσωτερικό δίκτυο κυκλοφορίας του πάρκου και τέλος τον περίγυρο και τις οπτικές φυγές του ευρύτερου περιβάλλοντα χώρου.
Ο συνδυασμός μορφών αφενός “τύπου” αστικής πλατείας με τη χρήση υδάτινων στοιχείων και αφετέρου φυσικών εγκλείστων, εξυπηρετεί τις ανάγκες τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και σε υπερτοπικό. Το κεντρικό στοιχείο νερού και οι γραμμικοί άξονες ορίζουν πορείες και σημεία ενδιαφέροντος.