Υπουργείο Τύπου

Έτος: 2005
Πελάτης: ARCHICON ΕΠΕ

Η βασική ανάπτυξη πρασίνου ορίζεται στην κεντρική πλευρά εισόδου του κτιρίου. Λόγω του τοξωτού σχήματος του κτιρίου, η φύτευση ακολούθησε επάλληλες στο κτίριο καμπύλες μορφές, διακοπτόμενες από ζώνες βότσαλου που αντιστοιχούν στους εσωτερικούς καννάβους. Η φύτευση είναι χαμηλή και πλαισιώνει την ανωδομή ως βάση πάνω στην οποία εδράζει η κατασκευή.